top of page

Fotograf Mattias er ikke ansvarlig, hvis loven ikke overholdes fuldt ud. hjælp til at holde styr og 

kontakt mig i tvivlstilfælde og eventuelle forbrydelser.

Lov (1998: 112) om ansvar for elektroniske opslagstavler

BBS lag

Udgivet fra tryk den 31. marts 1998

Udstedt den 12. marts 1998.

Omfang

1  §

Denne lov gælder for elektroniske opslagstavler. Ved elektronisk opslagstavle forstås i denne lov en tjeneste til elektronisk transmission af meddelelser.

Meddelelse henviser i loven til tekst, billede, lyd eller anden information.

2  §

Loven gælder dog ikke

 1. kun at levere netværk eller andre forbindelser til transmission af meddelelser eller andre anordninger, der kræves for at kunne bruge et netværk eller anden forbindelse,

 2. transmission af meddelelser inden for en myndighed eller mellem myndigheder eller inden for en virksomhed eller koncern,

 3. tjenester beskyttet af trykkefrihedsforordningen eller ytringsfrihedsloven, eller

 4. beskeder, der kun er beregnet til en bestemt modtager eller en bestemt kreds af modtagere (elektronisk post).

Information til brugere

3  §

Udbyderen af en elektronisk opslagstavle skal give oplysninger til alle, der tilslutter sig tjenesten, om deres identitet og i hvilket omfang indgående beskeder bliver tilgængelige for andre brugere.

Tilsyn med tjenesten

4  §

Den, der stiller en elektronisk opslagstavle til rådighed, skal for at opfylde sin forpligtelse iflg  § 5 , have et sådant tilsyn med ydelsen, som med rimelighed kan kræves af hensyn til virksomhedens omfang og retning.

Forpligtelse til at slette visse beskeder

5  §

Hvis en bruger sender en besked til en elektronisk opslagstavle, skal tjenesteudbyderen fjerne beskeden fra tjenesten eller på anden måde forhindre yderligere spredning af beskeden, hvis

 1. indholdet af meddelelsen er klart som nævnt i bestemmelserne vedr

 2.  

  1. olaga hot i  Kapitel 4 5  §  kriminalitet barer,

  2. ulovlig krænkelse af privatlivets fred i  Kapitel 4 6  c  §  kriminalitet barer,

  3. tilskyndelse i  Kapitel 16 5  §  kriminalitet barer,

  4. ophidselse mod etnisk gruppe i  Kapitel 16 8  §  kriminalitet barer,

  5. børnepornografiske lovovertrædelser i  Kapitel 16 10  -en  §  kriminalitet barer,

  6. ulovlig skildring af vold i  Kapitel 16 10  c  §  straffeloven, eller

  7. offentlig indkaldelse  3  §  lov (2010: 299) om straf for offentlig tilskyndelse, hvervning og oplæring vedrørende terrorforbrydelser og anden særlig alvorlig kriminalitet, eller

 3. det er åbenlyst, at brugeren har krænket ophavsretten eller en rettighed, der er beskyttet af en bestemmelse i  Kapitel 5  ophavsretsloven (1960: 729) for litterære og kunstneriske værker ved indgivelse af bekendtgørelsen. For at kunne opfylde sin forpligtelse efter 1. afsnit, har den, der yder ydelsen, ret til at tage del i meddelelser, der optræder i ydelsen. Forpligtelsen efter 1. pkt. og retten efter 2. pkt. gælder også for den, der på udbyderens vegne fører tilsyn med ydelsen.

SFS  2018: 1314

Straf

6  §

Enhver, der forsætligt eller uagtsomt krænker  § 3  idømt en bøde.

7  §

Enhver, der forsætligt eller groft uagtsomt krænker  § 5  1. pkt. straffes med bøde eller fængsel i højst 6 måneder eller, hvis forbrydelsen er grov, fængsel i højst 2 år. I mindre tilfælde bør den ikke holdes ansvarlig.

1. afsnit gælder ikke, hvis handlingen kan idømmes ansvar efter straffeloven, lov ( 1960: 729 ) om ophavsret til litterære og kunstneriske værker eller lov ( 2010: 299 ) om straf for offentlig tilskyndelse, hvervning og oplæring. vedrørende terrorforbrydelser og anden særlig alvorlig kriminalitet.

Overtrædelser efter 1. pkt. kan i tilfælde, hvor indholdet af meddelelsen er af et sådant omfang, der er nævnt i bestemmelsen i  Kapitel 4 6  c  §  Straffeloven om ulovlig krænkelse af privatlivets fred forfølges kun af anklagemyndigheden, hvis sagsøgeren anfører forbrydelsen til retsforfølgning, eller hvis der er tale om tiltale ud fra et offentligt synspunkt.

SFS  2018: 1314

Fortabelse

8  §

Computere og anden ejendom, der har været brugt som hjælpemidler ved kriminalitet iflg  § 7  denne lov kan erklæres for fortabt, hvis det er nødvendigt for at forebygge kriminalitet, eller hvis der i øvrigt foreligger særlige grunde. Det samme gælder formuegoder, der har været bestemt til at blive brugt som hjælpemiddel ved en sådan forseelse, hvis forseelsen er fuldbyrdet. Konfiskation kan undlades helt eller delvist, hvis konfiskationen er urimelig.

SFS  2005: 315

bottom of page